Deerfield's Janny Girl (NPS# 598) has 4 offspring in our database

Deerfield's Janny Girl
 
1) Osceola's Shining Jewel (NPS# 833)
 
2) Osceola's Dazzling Jem (NPS# 780)
 
 
4) Autumn Lace (NPS# 681)